www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 17, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Chronická renálna insuficiencia

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Molekulárny mechanizmus pre eleváciu hladiny asymetrického dimetylarginínu a jeho úloha pri hypertenzii u chronickej obli?kovej chorobe
Chronická renálna insuficiencia

Asymetrický dimetylarginín ADMA (ADMA = asymmetric dimethylargine) je endogénny inhibítor syntézy oxidu dusnatého. ADMA je generovaný proteinovým metyltransferátom PRMT (PRMT = protein methyltransferase) a je metabolizovaný hlavne pomocou dimetylarginín dimetylamínohydrolázy DDAH (DDAH = dimethylarginine dimethylaminohydrolase).

Pondelok, 30.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 4264 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3260 čitateľov)

Vz?ah medzi glomerulovou filtráciou a adipokínmi adiponektínom, rezistínom a leptínom u pacientov s koronárnou chorobou, s prevá?ne normálnymi alebo mierne po?kodenými renálnymi funkciami
Chronická renálna insuficiencia

Vzh?adom na molekulovú hmotnos? je mo?né, ?e adipokíny adiponektín, rezistín, a leptín sa kumulujú, ke? glomerulová filtrácia GFR (GFR = glomerular filtration rate) klesá. Pri redukovanom renálnom klírens, zmenená koncentrácia týchto sérových proteinov mô?e ovplyvni? kardiovaskulárne riziko. Cie?om tejto ?túdie bolo vy?etri? vz?ah medzi koncentráciami adipokinu a GFR.

Pondelok, 07.01. 2008
(Zobraziť celý článok | 3515 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3417 čitateľov)

Blokáda kanabinoidných CB1 receptorov zlep?í obli?kovú funkciu, metabolický profil a zvý?i pre?itie obéznych diabetických potkanov Zuckera
Chronická renálna insuficiencia

Obezita je ve?kým rizikovým faktorom pri vývoji chronického renálneho zlyhania. Rimonabant, antagonista kanabinoidného receptora CB1, zlep?uje telesnú hmotnos? a metabolické choroby; av?ak jeho vplyv na úmrtnos? a na chronické renálne zlyhanie asociované s obezitou, nie sú známe.

Sobota, 29.12. 2007
(Zobraziť celý článok | 2545 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3127 čitateľov)

Renálna extrakcia cirkula?ného adiponektínu u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou
Chronická renálna insuficiencia

Pacienti s chronickým obli?kovým zlyhaním sú charakterizovaní zvý?enou koncentráciou plazmy adiponektínu, ktorý je zna?ne zní?ený po zdarnej transplantácii obli?ky. Priamy klírens obli?ky a extrakcia adiponektínu u ?udí e?te nebola dokumentovaná.

Piatok, 14.12. 2007
(Zobraziť celý článok | 3489 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3187 čitateľov)

Vplyv chronického obli?kového zlyhávania na metabolizmus oxidu dusnatého
Chronická renálna insuficiencia

Chronické zlyhávanie obli?iek CRF (CRF = chronic renal failure) je asociované s hypertenziou, s endotelovou dysfunkciou, a kardiovaskulárnymi chorobami na podklade aterosklerózy. Oxid dusnatý (NO) je endogénnym modulátorom s rôznymi biologickými funkciami.

Streda, 11.07. 2007
(Zobraziť celý článok | 1431 bajtov | Hodnotenie: 2)
(3693 čitateľov)

Excesívna telesná hmotnos? ako rizikový faktor pre zlyhanie obli?iek
Chronická renálna insuficiencia

Zvy?ujúca sa incidencia kone?ného ?tádia obli?kovej choroby a epidémia obezity sú hlavnými v?eobecnými zdravotnými problémami. V sú?asnej dobe sa ukazuje, ?e excesívna telesná hmotnos? je dôle?itým rizikovým faktorom pre chronickú obli?kovú chorobu a pre kone?né ?tádium obli?kovej choroby.

Pondelok, 28.05. 2007
(Zobraziť celý článok | 2279 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3799 čitateľov)

Inzulínová rezistencia a progresia IgA glomerulonefritídy
Chronická renálna insuficiencia

IgA glomerulonefritída IgAGN (IgAGN = IgA glomerulonephritis) má vysoko variabilnú prognózu s 15-40 % rizikom progresie do kone?ného ?tádia obli?kovej choroby. Hypertenzia, proteinúria a obli?ková nedostato?nos? sú rizikovými faktormi, asociovanými so zlou prognózou. Úloha inzulínovej rezistencie je pri IgAGN nejasná.

Piatok, 30.03. 2007
(Zobraziť celý článok | 2512 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3618 čitateľov)

Cirhóza a dysfunkcia obli?iek v ére MELD: Výsledky prospektívnej ?túdie
Chronická renálna insuficiencia

Hepatorenálny syndróm HRS (HRS = hepatorenal syndrome) je asociovaný so zlou prognózou. Incidencia a prognostický dopad dysfunkcie obli?iek v dôsledku iných prí?in u pacientov s cirhózou sú menej dobre známe. Predkladaná ?túdia zdôraznila prognostickú dôle?itos? rôznych etiológií zlyhania obli?iek u pacientov s cirhózou.

Pondelok, 27.11. 2006
(Zobraziť celý článok | 2461 bajtov | Hodnotenie: 4)
(5311 čitateľov)

Kardio-renálny anemický syndróm: Trojnásobná hrozba
Chronická renálna insuficiencia

Pacienti s kombinovaným zlyhaním srdca a obli?iek, akútnym alebo chronickým, sú internistom, kardiológom a nefrológom dobre známi. Diuretiká u?ah?ujú symptómy týchto pacientov, s kardio-renálnym zlyhaním, ale tieto nevyhnutné lieky ich mô?u previes? od dyspnoe ku nízko objemovej prerenálnej azotémii.

Streda, 13.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 4474 bajtov | Hodnotenie: 4.5)
(5798 čitateľov)

Inhibítory ACE alebo blokátory receptora pre angiotenzín II u dialyzovaných pacientov a u erytropoetínovej rezistencie
Chronická renálna insuficiencia

(ACE = angitensin-converting enzyme)

Vy?etri?, ?i inhibítory angiotenzín - konvertujúceho enzýmu ACEIs (ACEIs = angiotensin-converting enzyme inhibitors) alebo blokátory receptora pre angiotenzín II ARBs (ARBs = angiotensin II receptor blockers) sú asociované so stavom rezistencie vo?i rekombinantnému ?udskému erytropoetínu rHuEPO (rHuEPO = recombinant human erythropoietin) u hemodialyzovaných pacientov.
Pondelok, 07.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 3783 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3771 čitateľov)

Kontinuálny problém kardiovaskulárnej a kostnej choroby u uremických pacientov: Klinické následky hyperfosfatémie a zdokonalené teraputické prístupy
Chronická renálna insuficiencia

Predkladaný preh?ad sa zameriava na sériu rizikových faktorov, zahrnutých v patogenéze kardiovaskulárnych komplikácií u pacientov podrobených pravidelnému dialyza?nému lie?eniu RDT (RDT = Regular Dialysis Treatment).

Streda, 02.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 1889 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4375 čitateľov)

Chronické obli?kové zlyhanie pri akútnych koronárnych syndrómoch
Chronická renálna insuficiencia

Chronické obli?kové zlyhávanie je dôle?itým rizikovým faktorom pri akútnych koronárnych syndrómoch. Pacienti s chronickým obli?kovým zlyhávaním majú hor?í nemocni?ný a dlhodobý výsledok, ne? pacienti s normálnou obli?kovou funkciou.

Streda, 05.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 2095 bajtov | Hodnotenie: 1)
(3476 čitateľov)

Chronické obli?kové zlyhanie pri akútnych koronárnych syndrómoch
Chronická renálna insuficiencia

Chronické obli?kové zlyhávanie je dôle?itým rizikovým faktorom pri akútnych koronárnych syndrómoch. Pacienti s chronickým obli?kovým zlyhávaním majú hor?í nemocni?ný a dlhodobý výsledok, ne? pacienti s normálnou obli?kovou funkciou.

Streda, 05.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 2095 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3047 čitateľov)

Zvý?ené uvo??ovanie vasopresínu a hyponatrémia
Chronická renálna insuficiencia

Hyponatrémia je ?astá elektrolytová porucha, ktorá je ?asto prehliadaná a málo lie?ená. Hoci patofyziologický proces hyponatrémie je zlo?itý, arginine vasopresin (AVP) je v?eobecným etiologickým faktorom.

Pondelok, 03.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 1571 bajtov | Hodnotenie: 0)
(6359 čitateľov)

Nová metoda stanovení glomerulární filtrace na podklad? sérové koncentrace kreatininu, mo?oviny a albuminu (MDRD)
Chronická renálna insuficiencia

Metoda MDRD umo??ující predikci hodnoty glomerulární filtrace (GFR) je pova?ována za p?esn?j?í ne? dosud u?ívané metody zalo?ené na výpo?tech GFR z hodnoty sérové koncentrace kreatininu (Skr). Cílem této práce bylo srovnat hodnoty GFR predikované na podklad? MDRD metody s hodnotami získanými na podklad? dosud b??n? u?ívaného vzorce Cockcrofta a Gaulta (CG).

Štvrtok, 25.05. 2006
(Zobraziť celý článok | 2084 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4756 čitateľov)

31 článkov (3 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd