www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 17, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hypertenzia a obli?ky

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Endotelín, hypertenzia a chronická choroba obli?iek: nové poh?ady
Hypertenzia a obli?ky

Endotelín je dôle?itý vo vývoji kardiorenálnych chorôb. Tento preh?ad diskutuje sú?asný vývoj pri chápaní úlohy endotelínu v etiopatogenéze hypertenzie a chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease).

Utorok, 19.04. 2011
(Zobraziť celý článok | 1545 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4524 čitateľov)

5. tatranské kardiologické dni - Nové horizonty z klinických ?túdií ONTARGET a RE-LY
Hypertenzia a obli?ky

Nové klinické ?túdie priná?ajú nielen v kardiológii zmenu v poh?adoch na lie?bu rozli?ných ochorení, pokia? ich závery predstavujú z h?adisku prístupu ?i diagnostiky istý prelom. Nové lieky, resp. u? pou?ívané preparáty v novej indikácii, mô?u znamena? pre pacientov novú nádej na zlep?enie prognózy. Sympózium spolo?nosti Boehringer Ingelheim Pharma za predsedníctva prof. MUDr. R. Hatalu, CSc. poodhalilo nové horizonty ?túdií ONTARGET a RE-LY.

Pondelok, 26.04. 2010
(Zobraziť celý článok | 24936 bajtov | Hodnotenie: 0)
(5707 čitateľov)

Mediátory po?kodenia cie?ových orgánov pri hypertenzii: zacielené na obezitu
Hypertenzia a obli?ky

Artériová hypertenzia predstavuje významnú kardiovaskulárnu epidémiu na svete. V roku 2025 a? 50 % dospelých obyvate?ov západných krajín sa bude  riadi? pod?a ?tandardných definícií hypertenzie, a tak je potrebné  rozvinú? postupy nefarmakologické a farmakologické. Hypertenzia je tie? zlo?kou mnohých iných komorbidít.

Utorok, 16.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1751 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3282 čitateľov)

Vplyv zni?ovania krvného tlaku na markery po?kodenia obli?iek
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia ostáva jednou z najroz?írenej?ích komorbidít a prí?inou chronickej choroby obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). Ve?ký po?et pacientov s CKD potrebuje preto identifikova? modifikovate?né rizikové faktory pre progresiu CKD.

Pondelok, 04.01. 2010
(Zobraziť celý článok | 1583 bajtov | Hodnotenie: 3)
(3518 čitateľov)

Mana?ment hypertenznej krízy: klinický preh?ad
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia je nesmierne roz?írené ochorenie v západných krajinách; ale v?aka zlep?enému mana?mentu chronickej hypertenzie, po?et pacientov s hypertenznou krízou HC (HC = hypertensis crisis) je men?í ne? 1 %.

Pondelok, 28.12. 2009
(Zobraziť celý článok | 1782 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4421 čitateľov)

Okultná chronická obli?ková choroba u pacientov so stabilnou koronárnou srdcovou chorobou
Hypertenzia a obli?ky

Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) zvy?uje kardiovaskulárne riziko hlavne u subjektov s koronárnou srdcovou chorobou. Cie?om tejto ?túdie bolo vyhodnoti? výskyt u skrytých, okultných CKD, OCKD (OCKD = occult chronic kidney disease), teda u stabilných pacientov s koronárnou srdcovou chorobou, a ?tudova? faktory asociované spravidla s ich detekciou.

Piatok, 03.04. 2009
(Zobraziť celý článok | 2424 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4057 čitateľov)

Prediktory chronickej choroby obli?iek u hypertenzných pacientov
Hypertenzia a obli?ky

V sú?asnej dobe európske smernice pre mana?ment artériovej hypertenzie AH (AH = arterial hypertension) kladú dôraz na význam po?kodenia obli?kových funkcií z h?adiska dlhodobej prognózy u pacientov s artériovou hypertenziou.

Pondelok, 30.03. 2009
(Zobraziť celý článok | 2802 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3974 čitateľov)

Úloha aktivácie receptora AT1 pre angiotenzín II u kardiovaskulárnych chorôb
Hypertenzia a obli?ky

Po?etné klinické ?túdie a experimentálne výskumy, za pou?itia bunkových kultúr a zvieracích modelov nazna?ujú, ?e aktivácia receptora AT1 pre angiotenzín II mô?e indukova? kardiovaskulárnu hypertrofiu, fibrózu a atherosklerózu, ktoré rezultujú do cievnej príhody, ako do infarktu myokardu, zlyhania srdca a do po?kodenia cie?ových orgánov. 

Pondelok, 12.01. 2009
(Zobraziť celý článok | 2195 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3132 čitateľov)

Antihypertenzná lie?ba a prevencia iktu u pacientov s chronickou chorobou obli?iek a bez nej: preh?ad kontrolovaných pokusov
Hypertenzia a obli?ky

Iktus je vedúcou prí?inou vá?nej dlhodobej invalidizácie a tre?ou vedúcou prí?inou smrti v západnom svete. U pacientov s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), cievna mozgová príhoda a vaskulárna demencia je omnoho viac sa vyskytujúcou, ne? vo v?eobecnej populácii. Av?ak optimálna prevencia iktu u týchto pacientov je nejasná, preto?e sa kontrolné ?túdie vyskytujú len zriedkavo.

Pondelok, 01.09. 2008
(Zobraziť celý článok | 2957 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3558 čitateľov)

Sú?asná modernizácia mana?mentu hypertenzie
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia je stále vedúcou prí?inou smrti na celom svete. Hypertenzia zvy?uje nielen riziko progresie chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease), ale tie? riziko pre kardiovaskulárnu CV (CV = cardiavascular) morbiditu a mortalitu.

Streda, 09.07. 2008
(Zobraziť celý článok | 2410 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3230 čitateľov)

Ni??í tlak krvi a riziko rekurentného iktu u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou: ?túdia PROGRESS
Hypertenzia a obli?ky

Sú?asné epidemiologické ?túdie ukázali asociáciu tvaru J medzi rizikom mozgového iktu a systolickým krvným tlakom SBP (SBP = systolic blood pressure) u ?udí s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease). ?túdium Perindoprilovej ochrany proti rekurnetnému iktu PROGRESS (PROGRESS = Perindopril Protection Agaist Recurrent Stroke Study) bola randomizovaná placebom kontrolovaná ?tádia, poukazujúca na to, ?e prindoprilom kontrolovaný tlak krvi BP (BP = blood pressure) zni?oval riziko iktu u 6105 ú?astníkov s cerebrovaskulárnou chorobou.

Piatok, 18.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 2111 bajtov | Hodnotenie: 4)
(2580 čitateľov)

Výsledky u gravidných ?ien s chronickou hypertenziou: popula?ná ?túdia
Hypertenzia a obli?ky

?túdia bola realizovaná retrospektívne na základe záznamov v Kalifornii v rokoch 1991 a? 2001; boli vykonané porovnania výsledkov gravidných ?ien s chronickou hypertenziou a bez nej.

Pondelok, 07.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 2479 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2830 čitateľov)

Tretí svetový de? obli?ky: minulos? a budúcnos?
Hypertenzia a obli?ky 13. marec 2008 nám dáva mo?nos? oslávi? vo viac ako 60-tich krajinách World Kidney Day u? po tretí rok.
Streda, 20.02. 2008
(Zobraziť celý článok | 302 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3046 čitateľov)

Ambulantný tlak krvi a kardiovaskulárne udalosti pri chronickej obli?kovej chorobe
Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia je dôle?itým rizikovým faktorom pre nepriaznivé kardiovaskulárne a renálne výsledky, hlavne u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease). Predkladaný preh?ad porovnáva merania tlaku krvi BP (BP = blood pressure) získané v klinike, s meraniami získanými mimo kliniky, na predpovedanie kardiovaskulárneho a obli?kového po?kodenia a výsledkov.

Piatok, 07.12. 2007
(Zobraziť celý článok | 2425 bajtov | Hodnotenie: 3.5)
(2786 čitateľov)

Vplyv lie?by hyperurikémie allopurinolom na tlak krvi, na klírens kreatinínu a na proteinúriu u pacientov s normálnymi funkciami obli?iek
Hypertenzia a obli?ky

Hyperurikémia je asociovaná s rozvojom hypertenzie, s kardiovaskulárnymi a renálnymi chorobami. Av?ak niet ?iadneho údaja o efekte zní?enia hladiny kyseliny mo?ovej na hypertenziu, na obli?kové funkcie a na proteinúriu u pacientov s glomerulovou filtráciou GFR (GFR = glomerular filtration rate) > 60 ml/min. Preto sme realizovali prospektívnu ?túdiu na pre?etrenie prínosov lie?by allopurinolom u hyperurikemických pacientov s normálnou funkciou obli?iek.


Pondelok, 03.12. 2007
(Zobraziť celý článok | 3073 bajtov | Hodnotenie: 4)
(4207 čitateľov)

82 článkov (6 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd