www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Renálne sydrómy

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Zber 24- hodinového mo?a: zlatý ?tandard alebo historická prax ?
Renálne sydrómy

Predmetom tejto ?túdie bolo ur?i? kompletnos? vy?etrenia 24- hodinového mo?u v gravidite. PLÁN ?TÚDIE: Bola to retrospektívna laboratórna ?túdia zameraná na vy?etrenie 24- hodinového zbieraného mo?u v British Columbia Women´s Hospital.

Piatok, 27.03. 2009
(Zobraziť celý článok | 2183 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4482 čitateľov)

Perspektívy chronickej choroby obli?iek v Japonsku a dôle?itos? skríningovej urinoanalýzy
Renálne sydrómy

Bolo dokázané, ?e existujú rasové rozdiely v primárnych obli?kových chorobách pre kone?né ?tádium obli?kovej choroby ESRD (ESRD = end-stage renal disease) a v incidencii kardiovaskulárnej choroby CVD (CVD = cardiovascular disease).

Pondelok, 05.05. 2008
(Zobraziť celý článok | 2532 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2990 čitateľov)

KDOQI  nové cie?ové hodnoty hemoglobínu
Renálne sydrómy

KDOQI (KDOQI = Kidney Disease Outcomes Quality Initiative), smernice pre klinickú prax pre mana?ment anémie pri chronickej obli?kovej chorobe CKD (CKD = chronic kidney disease), publikované v máji roku 2006, zahr?ovali odporú?ania pre cie?ovú hodnotu hemoglobínu Hb (Hb = hemoglobin) u pacientov dostávajúcich erytropoézu stimulujúce agens ESAs (ESAs = erythropoesis- stimulating agents). Tieto odporú?ania boli zalo?ené na analýze systematického preh?adu a na randomizovaných kontrolovaných ?túdiách.

Piatok, 18.01. 2008
(Zobraziť celý článok | 2331 bajtov | Hodnotenie: 5)
(5207 čitateľov)

Vírusová hepatitída a proteinúria v endemickej oblasti pre hepatitídu B a C: iný ?lánok re?azca?
Renálne sydrómy
Vírus hepatitídy mô?e vies? ku nefropatii ako k jednému z mnohých extrahepatálnych prejavov. Proteinúria vyhodnotená pomocou dipsticku, jednoduchého testu v praxi, je u?ito?ným a základným znakom toho, ?e do?lo k renálnym abnormalitám.
Streda, 01.11. 2006
(Zobraziť celý článok | 2809 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4541 čitateľov)

Henoch-Schönleinova purpura and Crohnova choroba v jednej rodine
Renálne sydrómy

16 ro?ná ?ena, ktorá podstúpila apendektómiu mala terminálnu segmentálnu ileitídu a o nieko?ko dní neskôr rozvíjajúcu sa Henoch-Schönleinovu purpuru HSP (HSP = Henoch-Schönlein purpura).

Nedeľa, 01.10. 2006
(Zobraziť celý článok | 2057 bajtov | Hodnotenie: 0)
(5684 čitateľov)

Emergentné intervencie pri hyperkaliemii
Renálne sydrómy

Hyperkaliemia sa vyskytuje u pacientov dochádzajúcich do ambulancie a v rozsahu 1 % a? 10 % u hospitalizovaných pacientov. Pri ?a?kej hyperkaliemii medzi dôsledkami je arytmia a smr?.
Preh?ad informujúci o emergentnom (t.j. ide skôr o akútne ne? chronické prípady) mana?mente hyperkalieme.

Pondelok, 11.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 2676 bajtov | Hodnotenie: 3)
(4549 čitateľov)

Majú deti s anamnézou akútneho po?kodenia obli?iek riziko vzniku neskor?ej renálnej choroby?
Renálne sydrómy

Vo svetle zmien v etiológii pediatrického akútneho po?kodenia obli?iek AKI (AKI = acute kidney injury), jasnej?ie a dlhodobé priaznivé výsledky tohoto stavu by mohla poskytnú? optimalizácia ?al?ích stratégií.

Piatok, 08.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 4373 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4398 čitateľov)

Neobvyklá p?í?ina akutního anurického renálního selhání
Renálne sydrómy
Prezentujeme kazuistiku 79leté nemocné s akutním anurickým renálním selháním p?i biopticky ov??ené imunotaktoidní glomerulonefritid?.
Pondelok, 04.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 1416 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3532 čitateľov)

Perkutánna, v reálnom ?ase ultrasonograficky riadená renálna biopsia pomocou automatickej bioptickej pi?tole u detí: Bezpe?nos? a komplikácie
Renálne sydrómy

Perkutánna renálna biopsia, v reálnom ?ase ultrasonograficky riadená, je v pediatrickej nefrológii be?ná procedúra a umo??uje, aby histologická diagnóza bola realizovaná u detí s dôkazom o ich obli?kovej chorobe.

Piatok, 18.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 2458 bajtov | Hodnotenie: 1)
(4432 čitateľov)

Cefalexínom indukovaná akútna tubulárna nekróza
Renálne sydrómy

U 24 ro?nej ?eny, s penicilínovou alergiou v minulosti, sa po 4 d?ovom u?ívaní cefalexínu vyvinulo reverzibilné akútne obli?kové zlyhanie. Pacientka mala nauseu, vomitus, diarrhea, pruritus, ka?e? a zvý?enú hladinu kreatinínu o hodnote 2.2 mg/dl.

Streda, 22.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 1874 bajtov | Hodnotenie: 3)
(4111 čitateľov)

Diagnóza a lie?ba primárnych glomerulových ochorení. Membranózna nefropatia, fokálne segmentálna glomeruloskleróza a IgA nefropatia
Renálne sydrómy Membranózna nefropatia, fokálna segmentálna glomeruloskleróza FSGS (FSGS = focal segmental glomerulosclerosis) a IgA nefropatia, sú naj?astej?ími a najdôle?itej?ími primárnymi glomerulopatiami.
Streda, 15.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 1447 bajtov | Hodnotenie: 4.75)
(5774 čitateľov)

Molekulárny základ IgA nefropatie
Renálne sydrómy

IgA nefropatia (IgAN) je na celom svete najbe?nej?í typ glomerulonefritídy a ostáva dôle?itou prí?inou kone?ného ?tádia obli?kového zlyhania ESRD. Av?ak základné molekulárne mechanizmy, zásadné pre abnormálnu syntézu IgA, selektívne mesangiálne depozity s následnou mesangiálnou proliferáciou a expanziou extracelulárnej matrix, ostávajú stále nepochopené.

Utorok, 14.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 1875 bajtov | Hodnotenie: 1)
(3908 čitateľov)

Tubulárna expresia receptorov pre angiotenzín II a ich regulácia u nefropatie IgA
Renálne sydrómy

Zvý?ená renálna expresia pre renin-angiotenzínový systém RAS (RAS = renin-angiotensin system) je detegovaná u IgA nefropatie (IgAN). Predchádzajúce údaje ukázali alterovanú glomerulovú expresiu receptora pre angiotenzín II typu 1 AT1R (AT1R = angiotensin type 1 receptor), ovplyv?ujúci regula?nú reakciu na vysokú intrarenálnu koncetráciu angiotenzínu II (Ang II) u IgAN.

Pondelok, 13.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 2683 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2950 čitateľov)

Goodpastureov syndróm u gravidnej ?eny
Renálne sydrómy Goodpastureov syndróm, imunologické ochorenie charakterizované glomerulonefritídou a s pulmonálnou hemorágiou, sa v tehotenstve vyskytuje zriedkavo.
Štvrtok, 09.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 1900 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3805 čitateľov)

Aldosterón a po?kodenie cie?ových orgánov
Renálne sydrómy

Tento preh?ad uvádza sú?asné klinické ?túdie, poukazujúce na ú?as? aldosterónu v kardiovaskulárnej úmrtnosti, vaskulárnej dysfunkcii a renálnom po?kodení, v kontexte s chápaním molekulárnej biológie aldosterónu.

Utorok, 07.02. 2006
(Zobraziť celý článok | 3098 bajtov | Hodnotenie: 0)
(6183 čitateľov)

22 článkov (2 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.13 sekúnd