www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Transplantácia obli?iek

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

?asopis - Orgánové transplantácie - August 2011
Transplantácia obli?iek Ponúkame vám nahliadnu? do multidisciplinárneho ?asopisu pre transplanta?nú problematiku - Orgánové transplantácie z augusta 2011.
Utorok, 20.09. 2011
(Zobraziť celý článok | 267 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2990 čitateľov)

Systematický preh?ad pou?itia inhibítorov ARB a ACE u recipientov renálnych transplantátov
Transplantácia obli?iek

Rutinné pou?itie inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-converting-enzyme) alebo angiotenzínových receptorových blokátorov ARBs (ARBs = angiotensin-receptor blockers) sa odporú?a u proteinurických netransplantovaných pacientov, a to za ú?elom redukcie proteinúrie a na zní?enie progresivity chronickej choroby obli?iek. Av?ak údaje na pou?itie týchto liekov u príjemcov transplantovaných obli?iek, sú obmedzené. Sú?asný systematický preh?ad analyzoval údaje z 21 randomizovaných kontrolovaných ?túdií ACE inhibítorov, alebo ARBs zahr?ujúcich 1 549 transplantovaných príjemcov.


Pondelok, 04.02. 2008
(Zobraziť celý článok | 2783 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3032 čitateľov)

Mana?ment chronickej choroby obli?iek: Porovnanie medzi recipientom transpalantovanej obli?ky a netransplantovaným pacientom s chronickou chorobou obli?ky
Transplantácia obli?iek

Recipienti transplantovanej obli?ky RTR (RTR = renal transplant recipients) a pacienti s chronickou chorobou obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) majú podobné komplikácie. Nie je známe ako sa mana?ment CKD u RTR lí?i od mana?mentu pacienta s CKD. Táto predkladaná ?túdia porovnáva mana?ment komplikácií vz?ahovaný ku CKD medzi RTR a pacientmi s CKD.


Piatok, 05.10. 2007
(Zobraziť celý článok | 2470 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3524 čitateľov)

Vplyvy lie?by pravastatínom na regulácii tlaku krvi po transplantácii obli?ky
Transplantácia obli?iek

Hypertenzia je jedným z hlavných kardiovaskulárnych rizikových faktorov a má dopad tie? na dlhodobé pre?itie obli?kového ?tepu. Ukázalo sa, ?e inhibítory reduktázy 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzímu A majú okrem ú?inku na lipidy tie? ú?inok na zní?enie tlaku krvi. Zis?ovali sme, ?i lie?ba statínom zasahuje do regulácie tlaku krvi, konkrétne po transplantácii obli?ky.

Piatok, 17.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 2981 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3128 čitateľov)

Stabilná funkcia ?tepu po redukcii dávky inhibítora kalcineurinu u pediatrických transplantovaných pacientov
Transplantácia obli?iek

Chronická toxicita kalcineurínového inhibítora CNI (CNI = calcineurin inhibitor) prispieva k rozvinutiu a progresii chronickej alograftovej nefropatie CAN (CAN = chronic allograft nephropathy), ktorá je e?te stále hlavnou prí?inou dysfunkcie transplantátu a straty ?tepu. Redukcia dávky CNI mô?e oddiali? rozvoj CAN, ?o vedie k dlh?iemu pre?itiu ?tepu.

Streda, 23.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 2871 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3301 čitateľov)

Revaskularizácia renálnej artérie pomocou stentu s ochranou proti embolizácii u pacientov s ischemickou nefropatiou
Transplantácia obli?iek

V preh?ade je predkladaná analýza revaskularizácie renálnej artérie pomocou stentu, s ochranou proti distálnej embólii u vysoko rizikových pacientov s ischemickou nefropatiou. Celkove 69 pacientov (stredný vek bol 70.2 rokov, v rozsahu 54-86 rokov) malo signifikantnú aterosklerotickú stenózu 83 obli?kových artérií, dokumentovaných pred- procedurálnym zobrazením.

Piatok, 11.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 2509 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4087 čitateľov)

Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu
Transplantácia obli?iek

Farebná dopplerovská ultrasonografia ve?kých cievnych ?tepov a obli?kového parenchymu je uznávaná v diagnostike renálnej perfúzie ?tepu.

Streda, 09.08. 2006
(Zobraziť celý článok | 1615 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4483 čitateľov)

Prekonanie bariéry k dlhodobému pre?ívaniu ?tepu
Transplantácia obli?iek

Hoci v nedávnych rokoch sa krátkodobé pre?ívanie obli?kového ?tepu zlep?ilo, zameranie výskumu sa posunulo k výzve na zlep?enie dlhodobého pre?itia ?tepu. Akútna rejekcia ?tepu, chronická allograftová nefropatia a kardiovaskulárna choroba, sú spojené so stratou ?tepu a so smr?ou pacienta.

Streda, 28.06. 2006
(Zobraziť celý článok | 1365 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3375 čitateľov)

Blokátory kalciového kanála v prevencii akútnej tubulárnej nekrózy u recipientov obli?kových transplantátov
Transplantácia obli?iek

Potreba odlo?eného funk?ného ?tepu  ?udských kadaverov vzrástla za posledných nieko?ko rokov, ?iasto?ne v dôsledku ve?kého dopytu po obli?kách. Blokátory kalciového kanála majú mo?nos? redukova? výskyt potransplanta?nej akútnej tubulárnej nekrózy ATN (ATN = acute tubular necrosis), v periopera?nom období. Av?ak ich pou?itie je stále hodnotené ako sporné.

Štvrtok, 16.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 3195 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3483 čitateľov)

Inovácie v laparoskopickej donorskej nefrektómii
Transplantácia obli?iek

Laparoskopická donorská nefrektómia sa pova?uje za zlatú normu pre obli?kové darcovstvo. V rukách skúseného laparoskopistu tento spôsob poskytuje bezpe?nú a rovnako ú?innú alternatívu k otvorenej nefrektómii a funkcia ?tepu príjemcu ukázala, ?e je rovnocennou, bez oh?adu na pou?itú metódu.

Utorok, 31.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 2661 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3831 čitateľov)

Imunosupresívne stratégie pri transplantácii obli?ky: Aká je úloha inhibítorov kalcineurínu?
Transplantácia obli?iek Inhibítory kalcineurínu (CNIs = calcineurin inhibitors) cyklosporín a takrolimus, boli v klinickej transplantológii základnými kame?mi imunosupresívnych stratégií. V sú?asnej dobe re?imy, ktoré sú v naj?ir?ej miere pou?ívané, obsahujú CNIs.
Štvrtok, 26.01. 2006
(Zobraziť celý článok | 1403 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3543 čitateľov)

Hyperlipidémie u pacient? po transplantaci ledviny lé?ených imunosupresí s cyklosporinem nebo takrolimem
Transplantácia obli?iek Cíl práce: Sledování vývoje cholesterolu a triacylglycerol? u nemocných po transplantaci ledviny a zji?t?ní jejich vztahu k morfologickým nález?m ve ?t?pu, k typu imunosupresivní lé?by a k n?kterým klinickým a laboratorním ukazatel?m.
Streda, 23.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 2377 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3013 čitateľov)

 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.19 sekúnd