www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 17, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Témy článkov
Kliknutím na ikonku témy zobrazíte všetky články k zvolenej téme.

  


CKD a KV komplikácie

CKD a KV komplikácie

· Téma: CKD a KV komplikácie
· Počet článkov: 149
· Celkovo čítané: 283596
  Aká je úloha renínových inhibítorov u chronickej obli?kovej choroby?
  Prevencia a lie?ba sekundárneho hyperparatyreoidizmu u nedialyzovaných pacientov s 3-5 stup?om chronickej obli?kovej choroby.
  Oxida?ný stres u renálnej dysfunkcie: mechanizmy, klinické dôsledky a terapeutické vo?by
  Je prínosom pridanie ARB ku ACEinhibítoru pri mana?mente CKD ?
  Endotelová dysfunkcia a chronická obli?ková choroba
  Vysoká prevalencia 3. ?tádia chronickej obli?kovej choroby u star?ích dospelých s normálnym sérovým kreatinínom
  Hypertrofia a geometria ?avej srdcovej komory u hypertenzných pacientov s chronickou chorobou obli?iek
  Pokroky v renálnej kostnej chorobe: osteoporóza a chronická obli?ková choroba
  Netradi?né rizikové faktory pre vývoj kardiovaskulárnych chorôb u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou
  Nové poh?ady na iktus u pacientov s CKD
· Viac -->  


Diabetická nefropatia

Diabetická nefropatia

· Téma: Diabetická nefropatia
· Počet článkov: 46
· Celkovo čítané: 133194
  Riziko vývoja chronickej obli?kovej choroby u pacientov s diabetom typu 2 s metabolickým syndrómom
  Je intenzifikovaná inzulínová terapia renoprotektívna u kriticky chorých pacientov?
  Pentoxifylín zni?uje proteinúriu u pacientov s diabetickou nefropatiou
  Diabetická nefropatia je asociovaná s oxida?ným stresom a s poklesom produkcie renálneho oxidu dusnatého
  PPAR a obli?ky pri metabolickom syndróme
  Vplyv losartanu na koncentráciu hemoglobínu a na renálne výsledky pri diabetickej nefropatie u diabetes mellitus typu 2
  Rosiglitazon zni?uje albuminúriu u pacientov s diabetom typu 2.
  Lie?ba hypertenzie a diabetes mellitus u pacientov s chronickou chorobou obli?iek: preh?ad
  Zlep?ené výsledky pri diabete a pri chronickej chorobe obli?iek: základ kanadskej smernice
  Obezita, inzulínová rezistencia a renálne funkcie
· Viac -->  


Diéty

Diéty

· Téma: Diéty
· Počet článkov: 7
· Celkovo čítané: 248770
  Nízkoproteinová diéta, alebo jednoducho re?trikcia soli?
  Obsah vitamínu K v potravinách
  Príjem rastlinných proteínov mô?e ma? inverzný vz?ah ku tlaku krvi
  Obsah fosforu v potravinách
  Obsah vápnika v potravinách
  Obsah bielkovín, draslíka a vápnika v 100g potraviny
  Bezpurínová diéta


Hemodialýza a CAPD

Hemodialýza a CAPD

· Téma: Hemodialýza a CAPD
· Počet článkov: 36
· Celkovo čítané: 110091
  Inzulínový rezistencia a glukózová homeostáza u peritoneálnej dialýzy.
  Definícia metabolického syndrómu pri peritoneálnej dialýze
  Výskumná ?túdia vz?ahu medzi srdcovým zlyhávaním a chronickou obli?kovou náhradnou terapiou po?as hospitalizácie
  OPPORTUNITY - Randomizovaná, klinická ?túdia: vplyv rastového hormónu na výsledky hemodialyzovaných pacientov
  Vplyv atorvastatínu na zápal a na výsledky u pacientov s 2. typom diabetes mellitus na hemodialýze
  Orálny kalcitriol je asociovaný so zlep?eným pre?itím u nedialyzovaných CKD pacientov
  Pacient v predialyza?nej fáze. Kedy za?a? dialyza?nú lie?bu.
  Reziduálne renálne funkcie a volumový stav u pacientov lie?ených peritoneálnou dialýzou: konflikt záujmu?
  Porovnanie hladín glykovaného albumínu a glykovaného hemoglobínu A1C u dialyzovaných diabetických pacientov
  Získanie tý?denného priemeru tlaku krvi je dôle?itej?ie ne? jednotlivé merania tlaku krvi pri stratifkácii rizika dialyzovaných pacientov
· Viac -->  


Hypertenzia a obli?ky

Hypertenzia a obli?ky

· Téma: Hypertenzia a obli?ky
· Počet článkov: 82
· Celkovo čítané: 228362
  Endotelín, hypertenzia a chronická choroba obli?iek: nové poh?ady
  5. tatranské kardiologické dni - Nové horizonty z klinických ?túdií ONTARGET a RE-LY
  Mediátory po?kodenia cie?ových orgánov pri hypertenzii: zacielené na obezitu
  Vplyv zni?ovania krvného tlaku na markery po?kodenia obli?iek
  Mana?ment hypertenznej krízy: klinický preh?ad
  Okultná chronická obli?ková choroba u pacientov so stabilnou koronárnou srdcovou chorobou
  Prediktory chronickej choroby obli?iek u hypertenzných pacientov
  Úloha aktivácie receptora AT1 pre angiotenzín II u kardiovaskulárnych chorôb
  Antihypertenzná lie?ba a prevencia iktu u pacientov s chronickou chorobou obli?iek a bez nej: preh?ad kontrolovaných pokusov
  Sú?asná modernizácia mana?mentu hypertenzie
· Viac -->  


Hypertenzia v gravidite

Hypertenzia v gravidite

· Téma: Hypertenzia v gravidite
· Počet článkov: 63
· Celkovo čítané: 155420
  Obezita a hypertenzné choroby v gravidite
  Lupus a gravidita
  Výsledok gravidity u pacientok s neaktívnym systémovým lupus erytematosus a s minimálnou proteinúriou
  Výsledky v gravidite u pacientky s izolovanou proteinúriou
  Blokátory receptora pre angiotenzín II v gravidite: správa o piatich prípadoch.
  Akútna a tranzitorná strata podocytov a proteinúria pri preeklampsii
  Predikcia materskej predispozície k preeklampsii
  Úspe?ný mana?ment membránoproliferatívnej glomerulonefritídy typu I v gravidite
  Úspe?ná 39- tý?d?ová gravidita na hemodialýze: kazuistika.
  Preeklampsia a budúce kardiovaskulárne riziko
· Viac -->  


Hypertenziologia na Slovensku

Hypertenziologia na Slovensku

· Téma: Hypertenziologia na Slovensku
· Počet článkov: 2
· Celkovo čítané: 4920
  XXII. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti - 2007 - Program
  XXII. Kongres : Artériová hypertenzia 19. - 21. apríla 2007


Chronická renálna insuficiencia

Chronická renálna insuficiencia

· Téma: Chronická renálna insuficiencia
· Počet článkov: 31
· Celkovo čítané: 112442
  Molekulárny mechanizmus pre eleváciu hladiny asymetrického dimetylarginínu a jeho úloha pri hypertenzii u chronickej obli?kovej chorobe
  Vz?ah medzi glomerulovou filtráciou a adipokínmi adiponektínom, rezistínom a leptínom u pacientov s koronárnou chorobou, s prevá?ne normálnymi alebo mierne po?kodenými renálnymi funkciami
  Blokáda kanabinoidných CB1 receptorov zlep?í obli?kovú funkciu, metabolický profil a zvý?i pre?itie obéznych diabetických potkanov Zuckera
  Renálna extrakcia cirkula?ného adiponektínu u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou
  Vplyv chronického obli?kového zlyhávania na metabolizmus oxidu dusnatého
  Excesívna telesná hmotnos? ako rizikový faktor pre zlyhanie obli?iek
  Inzulínová rezistencia a progresia IgA glomerulonefritídy
  Cirhóza a dysfunkcia obli?iek v ére MELD: Výsledky prospektívnej ?túdie
  Kardio-renálny anemický syndróm: Trojnásobná hrozba
  Inhibítory ACE alebo blokátory receptora pre angiotenzín II u dialyzovaných pacientov a u erytropoetínovej rezistencie
· Viac -->  


Kongresy

Kongresy

· Téma: Kongresy
· Počet článkov: 119
· Celkovo čítané: 291224
  53th ERA-EDTA Congress - Vienna - 2016
  Central European Symposium on Nephrology and 5th Czech-Austrian Symposium on Nephrology - Praha - 2015
  26. kongres ESH - Parí? - 2016
  37. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti - 2015
  15th Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and Renal Diseases - Janov - 2016
  XXXII. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi - Mikulov - 2015
  XXX. Kongres SHS a 6. ?kola hypertenzie SHS - Tále - 2015
  V. ?esko-slovenský transplanta?ní kongres - Olomouc - 2014
  36. Kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti - Ko?ice - 2014
  Joint Meeting of the European Society of Hypertension (ESH) and International Society of Hypertension (ISH) - Atény - 2014
· Viac -->  


Lie?ebné stratégie

Lie?ebné stratégie

· Téma: Lie?ebné stratégie
· Počet článkov: 51
· Celkovo čítané: 161239
  ERBP odporú?ania pre vy?etrenie darcu a príjemcu obli?ky a periopera?nú starostlivos?
  Antihypertenzíva sú ú?innej?ie ke? sú po?ité ve?er
  Prehodnotenie Európskych odporú?aní mana?mentu hypertenzie: Dokument Pracovnej skupiny Európskej hypertenziologickej spolo?nosti
  Porovnanie renálnych a vaskulárnych protektívnych ú?inkov temisartanu a amlodipínu u hypertenzných pacientov s CKD s ?ahkou renálnou insuficienciou
  Nefroprotektivita a klinický potenciál statínov u dialyzovaných pacientov
  Aliskirén - asociácia s akútnym renálnym zlyhaním s hyperkaliémiou
  Bisfosfonáty a nefrotoxicita
  Renálne ú?inky telmisartanu, ramiprilu alebo oboch, pri pacientoch so srdcovou alebo s ESRD
  Aliskirén a losartan u pacientov s 2. typom diabetu
  Rimonabant ako potencionálne nová lie?ba obezity vo vz?ahu ku glomerulopatii
· Viac -->  


Pre pacientov

Pre pacientov

· Téma: Pre pacientov
· Počet článkov: 3
· Celkovo čítané: 59154
  Pou?enie pre pacientov: Transplantácia obli?iek
  Pou?enie pre pacientov: Peritoneálna dialýza
  Pou?enie pre pacientov: Hemodialýza


Renálne sydrómy

Renálne sydrómy

· Téma: Renálne sydrómy
· Počet článkov: 22
· Celkovo čítané: 84686
  Zber 24- hodinového mo?a: zlatý ?tandard alebo historická prax ?
  Perspektívy chronickej choroby obli?iek v Japonsku a dôle?itos? skríningovej urinoanalýzy
  KDOQI  nové cie?ové hodnoty hemoglobínu
  Vírusová hepatitída a proteinúria v endemickej oblasti pre hepatitídu B a C: iný ?lánok re?azca?
  Henoch-Schönleinova purpura and Crohnova choroba v jednej rodine
  Emergentné intervencie pri hyperkaliemii
  Majú deti s anamnézou akútneho po?kodenia obli?iek riziko vzniku neskor?ej renálnej choroby?
  Neobvyklá p?í?ina akutního anurického renálního selhání
  Perkutánna, v reálnom ?ase ultrasonograficky riadená renálna biopsia pomocou automatickej bioptickej pi?tole u detí: Bezpe?nos? a komplikácie
  Cefalexínom indukovaná akútna tubulárna nekróza
· Viac -->  


Slovenská nefrologická spolo?nos?

Slovenská nefrologická spolo?nos?

· Téma: Slovenská nefrologická spolo?nos?
· Počet článkov: 5
· Celkovo čítané: 15111
  32. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti - Program kongresu
  Výsledky volieb do výboru Slovenskej nefrologickej spolo?nosti na funk?né obdobie 2007-2010
  32. kongres Slovenskej nefrologickej spolo?nosti - 1. informácia
  Nefrologické sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti 2007
  Návrh odborného usmernenia na lie?bu porúch minerálového a kostného metabolizmu


TIN, IMC

TIN, IMC

· Téma: TIN, IMC
· Počet článkov: 13
· Celkovo čítané: 57268
  Vasopresín a aquaporín 2 u porúch vodnej homeostázy
  IgA nefropatia asociovaná s psoriasis vulgaris: Príspevok k entite ''psoriatickej nefropatie''
  Voda a prevencia urolithiasy
  Asymptomatická bakteriúria: Ktorý mana?ment sa má uplatni? u pacientov s diabetes mellitus?
  Hypertenzia je nezávislý rizikový faktor pre kontrastnú nefropatiu po perkutánnej koronárnej intervencii
  Renálny rezisten?ný index v?asne detekuje chronickú tubulointersticiálnu nefropatiu u normotenzných a hypertenzných pacientov
  Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry
  Hyperurikémia ako rizikový faktor kontrastnou látkou indukovanej nefropatie u pacientov s chronickým ochorením obli?iek
  Akútna pyelonefritída v gravidite
  Lie?ba symptomatickej infekcie mo?ového traktu v gravidite
· Viac -->  


Transplantácia obli?iek

Transplantácia obli?iek

· Téma: Transplantácia obli?iek
· Počet článkov: 12
· Celkovo čítané: 41593
  ?asopis - Orgánové transplantácie - August 2011
  Systematický preh?ad pou?itia inhibítorov ARB a ACE u recipientov renálnych transplantátov
  Mana?ment chronickej choroby obli?iek: Porovnanie medzi recipientom transpalantovanej obli?ky a netransplantovaným pacientom s chronickou chorobou obli?ky
  Vplyvy lie?by pravastatínom na regulácii tlaku krvi po transplantácii obli?ky
  Stabilná funkcia ?tepu po redukcii dávky inhibítora kalcineurinu u pediatrických transplantovaných pacientov
  Revaskularizácia renálnej artérie pomocou stentu s ochranou proti embolizácii u pacientov s ischemickou nefropatiou
  Farebná dopplerovská ultrasonografia v diagnostike vývoja renálneho ?tepu
  Prekonanie bariéry k dlhodobému pre?ívaniu ?tepu
  Blokátory kalciového kanála v prevencii akútnej tubulárnej nekrózy u recipientov obli?kových transplantátov
  Inovácie v laparoskopickej donorskej nefrektómii
· Viac -->  


Zdravotnícke reformy

Zdravotnícke reformy

· Téma: Zdravotnícke reformy
· Počet článkov: 37
· Celkovo čítané: 127146
  Artériová hypertenzia - ?tandardný diagnostický a terapeutický postup
  Spolo?né odporú?ania Slovenskej nefrologickej spolo?nosti a Slovenskej diabetologickej spolo?nosti na diagnostiku a lie?bu diabetickej nefropatie
  Odporú?ania pre predopera?né hodnotenie kardiálneho rizika a periopera?nú kardiálnu starostlivos? pri nekardiálnych operáciách
  Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.10.2011
  Odborné usmernenie MZ SR na lie?bu porúch minerálového a kostného metabolizmu u pacientov s chronickým ochorením obli?iek.
  Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.4.2010
  Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.1.2010
  Predám USG Falco 100 ESAOTE
  Kategorizácia liekov platná od 1.10.2009
  Kategorizácia liekov platná od 1.7.2009
· Viac -->  


Nefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.22 sekúnd