www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
May 26, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Diabetická nefropatia

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Riziko vývoja chronickej obli?kovej choroby u pacientov s diabetom typu 2 s metabolickým syndrómom
Diabetická nefropatia

Cie?om práce bolo stanovi? vz?ah klírensu kreatinínu (GF) u pacientov s diabetom typu 2 s rôznymi zlo?kami metabolického syndrómu a kvantifikova? vz?ah frekvencie výskytu CKD (CKD = chronic kidney disease) s výskytom po?tu zlo?iek metabolického syndrómu.

Piatok, 04.09. 2009
(Zobraziť celý článok | 2210 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3794 čitateľov)

Je intenzifikovaná inzulínová terapia renoprotektívna u kriticky chorých pacientov?
Diabetická nefropatia

Benefit intezifikovanej inzulínovej terapie na celkové výsledky alebo na renálne funkcie u kriticky chorých pacientov je diskutabilný. Kým sa oznámia výsledky ?túdie NICE-SUGAR, zatia? udr?ovanie hladín glykémie medzi dohodnutými rozsahmi sa zdajú by? oprávnené (8 - 11 mmol/l [144 - 198 mg/dl]).

Streda, 12.11. 2008
(Zobraziť celý článok | 2256 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3385 čitateľov)

Pentoxifylín zni?uje proteinúriu u pacientov s diabetickou nefropatiou
Diabetická nefropatia

McCormick a iní analyzovali údaje randomizovaných kontrolovaných ?túdií fosfodiesterového inhibítora pentoxifylínu ako orálneho antiproteinurického agens u diabetickej nefropathie. Metaanalýza zahr?ovala 10 ?túdií (n = 476). Pokles proteinúrie behom stredného sledovaného obdobia 6 mesiacov, bol porovnávaný medzi pacientmi s podávaným pentoxifylínom (400 - 1,200 mg za de?) a kontrolnými pacientmi, ktorí dostávali placebo alebo ?tandardnú dávku.

Pondelok, 10.11. 2008
(Zobraziť celý článok | 2686 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3781 čitateľov)

Diabetická nefropatia je asociovaná s oxida?ným stresom a s poklesom produkcie renálneho oxidu dusnatého
Diabetická nefropatia

Patogenéza diabetickej nefropatie ostáva stále celkom neobjasnená a to ?iasto?ne v dôsledku chýbania vhodného ?ivo?í?neho modelu, ktorý napodob?uje humánne renálne ochorenie pri diabetes mellitus typu 2.

Piatok, 20.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 3068 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3293 čitateľov)

PPAR a obli?ky pri metabolickom syndróme
Diabetická nefropatia

Metabolický syndróm MetS (MetS = metabolic syndrome) je definovaný radom metabolických rizikových faktorov, vrátane inzulínovej rezistencie, centrálnej obezity, dyslipidémie, hyperglykémie a hypertenzie, diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárnej choroby. Hoci jednak retrospektívne a jednak prospektívne klinické ?túdie objas?ovali, ?e MetS je asociovaný s chronickou obli?kovou chorobou, dokonca v nediabetickom prípade, bunkové a molekulárne mechanizmy ostávajú v tejto súvislosti vä??inou necharakterizované.

Pondelok, 03.03. 2008
(Zobraziť celý článok | 2411 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3551 čitateľov)

Vplyv losartanu na koncentráciu hemoglobínu a na renálne výsledky pri diabetickej nefropatie u diabetes mellitus typu 2
Diabetická nefropatia

Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín a angiotenzínové receptorové blokátory mô?u zni?ova? hemoglobín, ?o mô?e by? jednou z prí?in anémie a tá mô?e by? nezávislým rizikovým faktorom pre progresivitu chronickej choroby obli?iek.

Streda, 06.02. 2008
(Zobraziť celý článok | 2573 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3288 čitateľov)

Rosiglitazon zni?uje albuminúriu u pacientov s diabetom typu 2.
Diabetická nefropatia

Thiazolidinediony sú inzulínové senzitizéry, ktoré redukujú plazmatickú glukózy a zlep?ujú lipidový profil u pacientov s diabetom typu 2. Ur?ili sme ú?inok rosiglitazonu na 15 pacientoch s diabetom typu 2 a tieto výsledky sme porovnávali so 14 náhodne vybranými pacientmi s placebom. .

Pondelok, 31.12. 2007
(Zobraziť celý článok | 1943 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3087 čitateľov)

Lie?ba hypertenzie a diabetes mellitus u pacientov s chronickou chorobou obli?iek: preh?ad
Diabetická nefropatia

Hypertenzia a diabetes mellitus sú dve vedúce prí?iny chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disese). Ú?elom tohoto ?lánku je realizova? preh?ad o sú?asných farmakologických mo?nostiach a ich ne?iaducich dopadoch v lie?be hypertenzie a diabetes mellitus u pacientov s CKD.

Pondelok, 10.12. 2007
(Zobraziť celý článok | 1558 bajtov | Hodnotenie: 1)
(3905 čitateľov)

Zlep?ené výsledky pri diabete a pri chronickej chorobe obli?iek: základ kanadskej smernice
Diabetická nefropatia

Roz?írenie diabetes mellitus v Kanade narastá a v tejto súvislosti do?lo aj k vzostupu mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií. Medzi najzáva?nej?ie patrí chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease).

Streda, 03.10. 2007
(Zobraziť celý článok | 2264 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3155 čitateľov)

Obezita, inzulínová rezistencia a renálne funkcie
Diabetická nefropatia

Existuje súbor dôkazov, ?e obezita a inzulínová rezistencia prispievajú ku progresii renálnej choroby. Známa je zápalová reakcia nízkeho stup?a ako odpove? na obezitu a na inzulínovú rezistenciu, ktorá spôsobuje rast makrofágovej infiltrácie do tukového tkaniva a do obli?iek. Infiltrácia makrofágov podporuje rast produkcie celého radu prozápalových cytokinov ako sú interleukin-6, NFkappaB a bunková adhézia molekúl.

Pondelok, 24.09. 2007
(Zobraziť celý článok | 2271 bajtov | Hodnotenie: 5)
(5539 čitateľov)

Agresívna lie?ba hypertenzie poskytuje diabetickým pacientom dramatický kardiovaskulárny benefit
Diabetická nefropatia

Diabetes mellitus a hypertenzia ?asto prebiehajú súbe?ne a ich kombinácia vytvára aditívny nárast rizika ?ivotu nebezpe?ných kardiovaskulárnych udalostí. V sú?asnej dobe existujú smernice v súlade (JNC-VII) s potrebou v?asnej agresívnej redukcie tlaku krvi, u pacientov s diabetes mellitus, s cie?om <130/80 mm Hg.

Streda, 15.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 2520 bajtov | Hodnotenie: 3)
(3006 čitateľov)

Dopad modulácie renin-angiotenzínového systému na hyperfiltráciu u diabetes mellitus typu l.
Diabetická nefropatia

Iniciálne ?tádiá diabetickej nefropatie sú charakterizované glomerulovou hyperfiltráciou a hypertenziou, procesmi, ktoré súvisia so za?iatkom a progresiou renálneho ochorenia. Blokáda renin- angiotenzínového systému RAS (RAS = renin angiotensin system) je obvykle pou?itá na modifikovanie hyperfiltra?ného stavu a spoma?uje progresiu obli?kovej choroby.

Streda, 08.08. 2007
(Zobraziť celý článok | 2770 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2890 čitateľov)

Mikroalbuminúria: ?o je to? Pre?o je dôle?itá? Aktualizácia
Diabetická nefropatia

Mikroalbuminúria (MA) je definovaná ako perzistujúca elevácia mno?stva albumínu v mo?i o hodnote > 30 a? < 300 mg/d ( > 20 a? < 200 mikrog/min). Ako preferovaná skríningová stratégia je preferovaná metóda merania indexu albumín/kreatinín a to u v?etkých pacientov s diabetom a s metabolickým syndrómom a hypertenziou.

Streda, 18.07. 2007
(Zobraziť celý článok | 2241 bajtov | Hodnotenie: 5)
(10349 čitateľov)

Diabetická nefropatia a kardiologické ochorenia
Diabetická nefropatia

Pacienti v rôznom ?tádiu diabetickej nefropatie DN (DN = diabetic nephropathy) ?asto trpia na kardiovaskulárne choroby najmä zaprí?inené myokardiálnou ischémiou a/alebo diabetickou kardiomyopatiou.

Piatok, 13.07. 2007
(Zobraziť celý článok | 2131 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3588 čitateľov)

Asociácia medzi hladinou glykosylovaného hemoglobínu a 16-ro?nou incidenciou chronickej choroby obli?iek u diabetes mellitus typu 1.
Diabetická nefropatia

Incidencia chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease) nebola u diabetes mellitus typu 1 v plnej ?írke referovaná.

Piatok, 08.06. 2007
(Zobraziť celý článok | 2993 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3093 čitateľov)

46 článkov (4 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.21 sekúnd