www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 17, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Hemodialýza a CAPD

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Inzulínový rezistencia a glukózová homeostáza u peritoneálnej dialýzy.
Hemodialýza a CAPD

Kardiovaskulárna choroba CVD (CVD = cardiovascular disease) je hlavnou prí?inou smrti u pacientov lie?ených peritoneálnou dialýzou PD (PD = peritoneal dialysis), situácia ktorá sa mô?e vysvetli? pomocou kombinácie tradi?ného a netradi?ného rizikového faktora v CVD u týchto pacientov.

Pondelok, 18.04. 2011
(Zobraziť celý článok | 1868 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3168 čitateľov)

Definícia metabolického syndrómu pri peritoneálnej dialýze
Hemodialýza a CAPD

Metabolický syndróm MetS (MetS = metabolic syndrome) je definovaný ako nahromadenie rizikových faktorov pre diabetes mellitus a kardiovaskulárne choroby: je tie? nezávislým rizikovým faktorom pre rozvoj chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease) vo v?eobecnej populácii.

Utorok, 26.01. 2010
(Zobraziť celý článok | 1767 bajtov | Hodnotenie: 5)
(5221 čitateľov)

Výskumná ?túdia vz?ahu medzi srdcovým zlyhávaním a chronickou obli?kovou náhradnou terapiou po?as hospitalizácie
Hemodialýza a CAPD

Chronická choroba obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease) je pri zlyhávaní srdca obvyklá HF (HF = heart failure), a je asociovaná so slabými výsledkami. Lie?ba nahradzujúca obli?kovú funkciu RRT (RRT = renal replacement therapy) sa mô?e odlo?i? s prihliadnutím na tolerabilitu a výsledky pri HF.

Pondelok, 23.03. 2009
(Zobraziť celý článok | 2404 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2656 čitateľov)

OPPORTUNITY - Randomizovaná, klinická ?túdia: vplyv rastového hormónu na výsledky hemodialyzovaných pacientov
Hemodialýza a CAPD

Úmrtnos? hemodialyzvaných (HD) pacientov ostáva stále vysoká. Hypoalbuminémia je stále asociovaná s vysokou úmrtnos?ou. Rastový hormón GH (GH = growth hormone) mô?e zlep?ova? LBM (LBM = lean body mass) a hladiny sérového albumínu. ?túdia OPPORTUNITY skúmala, ?i GH zni?uje úmrtnos? a chorobnos?, a ?i zlep?uje celkové zdravie HD pacientov s hypoalbuminémiou.

Pondelok, 09.02. 2009
(Zobraziť celý článok | 2894 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3512 čitateľov)

Vplyv atorvastatínu na zápal a na výsledky u pacientov s 2. typom diabetes mellitus na hemodialýze
Hemodialýza a CAPD

Statíny majú mnohorakú ú?innos?, vrátane protizápalovej aktivity, zni?ujú C-reaktívny proteín, a redukujú koronárne udalosti. Realizovali sme post hoc analýzu randomizovanej, placebom kontrolovanej 4D ?túdie, ktorá vyhodnocovala ú?innos? a bezpe?nos? atorvastatínu u 1255 pacientov s diabetes mellitus typu 2, lie?ených hemodialýzou.

Piatok, 16.01. 2009
(Zobraziť celý článok | 2532 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3331 čitateľov)

Orálny kalcitriol je asociovaný so zlep?eným pre?itím u nedialyzovaných CKD pacientov
Hemodialýza a CAPD

Mnohé ?túdie ukázali asociáciu medzi pou?ívaním intravenózneho vitamínu D a lep?ími výsledkami medzi pacientmi s kone?ným ?tádiom obli?kovej choroby ESRD (ESRD = end-stage renal disease). Tieto výsledky zahr?ujú krat?ie doby nemocni?ných pobytov a ni??iu mortalitu.1,2. ?alej, koncentrácia endogénne produkovaného vitamínu D je tie? priamo úmerná s pre?itím u pacientov lie?ených na dialýze3.

Streda, 17.12. 2008
(Zobraziť celý článok | 1798 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3254 čitateľov)

Pacient v predialyza?nej fáze. Kedy za?a? dialyza?nú lie?bu.
Hemodialýza a CAPD

Incidencia a prevalencia chronického renálneho zlyhávania pri CKD (CKD = chronic kidney disease), definovanej pod?a smerníc NFK - KDOQI ako glomerulová filtrácia s menej ne? 60 mL/min/1.73 m2, alebo prítomnos? mikroalbuminúrie, ktorá vedie k rastu rizika kardiovaskulárnej choroby.

Piatok, 05.09. 2008
(Zobraziť celý článok | 2689 bajtov | Hodnotenie: 4)
(4294 čitateľov)

Reziduálne renálne funkcie a volumový stav u pacientov lie?ených peritoneálnou dialýzou: konflikt záujmu?
Hemodialýza a CAPD

Volumová homeostáza je mimoriadne dôle?itá pre pacientov s CKD ?tádia 5 (CKD = chronic kidney disease), z toho vyplývajúca kardiovaskulárna choroba, vrátane kongestívneho zlyhania srdca, je jednou z vedúcich prí?in smrti v tejto skupine pacientov.

Streda, 03.09. 2008
(Zobraziť celý článok | 1941 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3874 čitateľov)

Porovnanie hladín glykovaného albumínu a glykovaného hemoglobínu A1C u dialyzovaných diabetických pacientov
Hemodialýza a CAPD

Glykovaný albumín je pova?ovaný za presnej?í parameter odrá?ajúci glykemickú kontrolu u diabetických hemodialyzovaných pacientov, ne? je glykovaný hemoglobín A1C, vzh?adom na krátke pre?ívanie erytrocytov.

Pondelok, 02.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 2257 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4177 čitateľov)

Získanie tý?denného priemeru tlaku krvi je dôle?itej?ie ne? jednotlivé merania tlaku krvi pri stratifkácii rizika dialyzovaných pacientov
Hemodialýza a CAPD

S oh?adom na monitorovanie tlaku krvi u hemodialyzovaných pacientov, je dôle?ité definova? ?as merania krvného tlaku, preto?e tlak krvi hemodialyzovaných pacientov sa s ka?dým hemodialyza?ným sedením mení ako dôsledok straty prebytku tekutiny.

Piatok, 16.05. 2008
(Zobraziť celý článok | 2925 bajtov | Hodnotenie: 3)
(3298 čitateľov)

Artériová hypertenzia, chronická obli?ková nedostato?nos? a dialýza
Hemodialýza a CAPD

Hlavná charakteristika hypertenzie pri chronickej chorobe obli?iek CKD (CKD = chronic kidney disease), hlavne pri CKD ?tádia 5, je zvý?ený systolický tlak, s normálnym alebo nízkym diastolickým tlakom.

Streda, 30.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 1822 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3735 čitateľov)

Hemodialyzovaní pacienti s nízkymi hladinami vitamínu D majú narastajúce riziko v?asnej mortality
Hemodialýza a CAPD

Dysfunk?ným obli?kám ?asto chýbajú kapacity na premenu 25-hydroxyvitamínu D (zásobná forma vitamínu D) na jeho biologicky aktívnu formu, 1,25-dihydroxyvitamín D, ?o obvykle vedie k deficitu vitamínu D. Zisti?, ako je deficit vitamínu D asociovaný s pre?ívaním u pacientov so zlyhávaním obli?iek, Wolf a ?al?í autori ?tudovali pacientov Spojených ?tátov, pri zahájení chronickej hemodialýzy; 60 % bolo klasifikovaných ?e mali priemerne nízke hladiny sérového vitamínu D, kým 18 % malo extrémne nízke hladiny.

Piatok, 01.02. 2008
(Zobraziť celý článok | 1983 bajtov | Hodnotenie: 3)
(2807 čitateľov)

Podávanie aspirínu neredukuje riziko kardiálnych udalostí u pacientov na hemodialýze
Hemodialýza a CAPD

Pacienti, lie?ení hemodialýzou majú ve?ké kadiovaskulárn riziko. U be?nej populácie aspirín je ú?inným jednak v primárnej a jednak v sekundárnej prevencii kardiovaskulárnej choroby. Hoci ú?innos? tohoto lieku u pacientov s chronickou obli?kovou chorobou je neznáma, Task Force, od zá?titou National Kidney Foundation, urobil záver, ?e by bolo rozumné predpisova? protido?ti?kové lieky pacientom na hemodialýze, s vysokým rizikom alebo bez rizika koronárnej artériovej choroby, na základe toho, ?e táto lie?ba je prínosom v be?nej populácii.

Streda, 30.01. 2008
(Zobraziť celý článok | 2641 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2566 čitateľov)

Pre?o majú dialyzovaní pacienti s AMI tak slabé výsledky?
Hemodialýza a CAPD

Akútny infarkt myokardu AMI (AMI = acute myocardial infarction) u dialyzovaných pacientov je asociovaný s vysokou 1- ro?nou a 2- ro?nou mortalitou. Napriek zavedeniu reperfúznej terapie, mortalita ostávala tá istá ako v 70- tých rokoch. Pri pokuse o osvetlenie faktorov, ktoré mô?u by? zodpovedné za slabý dlhodobý výsledok lie?by pri tejto skupine pacientov, Herzog a iní nazna?ili spoluprácu pri retrospektívnom spolo?nom ?túdiu s Národným registrom infarktov myokardu NRMI (NRMI = National Registry of Myocardial Infarction) a s Kardiovaskulárnym ?peciálnym ?tudijným centrom Renálneho dátového systému Spojených ?tátov USRDS (USRDS = US Renal Data System).

Pondelok, 28.01. 2008
(Zobraziť celý článok | 2756 bajtov | Hodnotenie: 4)
(2813 čitateľov)

Frekventná no?ná hemodialýza zlep?uje výsledky v porovnaní s konven?nou hemodialýzou
Hemodialýza a CAPD

Regresia hypertrofie ?avej komory LV (LV = left ventricular) je asociovaná s poklesom incidencie kardiovaskulárnych udalostí a mô?e by? cie?om u hemdialyzovaných pacientov za ú?elom zní?enia kardiovaskulárnych udalostí. Výsledky randomizovanej kontrolovanej ?túdie teraz potvrdili predchádzajúce náznaky, ?e no?ná dialýza je ú?innej?ia na zlep?enie hmoty LV, ne? sú ostatné metódy dialýzy.

Streda, 16.01. 2008
(Zobraziť celý článok | 2836 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2761 čitateľov)

36 článkov (3 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd