www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
June 17, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: TIN, IMC

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

Vasopresín a aquaporín 2 u porúch vodnej homeostázy
TIN, IMC

Po?kodená urinárna dilúcia, vedúca k retencii vody a ku hyponatrémii, mô?e sa vyskytova? u pacientov so srdcovým zlyhaním, u cirhózy, v gravidite, pri podávaní oxytocínu, u hypotyreózy a pri nedostatku mineralokortikoidov.

Piatok, 27.06. 2008
(Zobraziť celý článok | 1686 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3783 čitateľov)

IgA nefropatia asociovaná s psoriasis vulgaris: Príspevok k entite ''psoriatickej nefropatie''
TIN, IMC

Je v?eobecne akceptované, ?e u psoriatických pacientov nie je vä??ia prevalencia renálnych chorôb, s výnimkou prípadu sekundárnej obli?kovej amyloidózy u psoriatickej artropatie. Naproti tomu v?ak niektorí autori nazna?ujú, ?e obli?kové choroby pri psoriasis vulgaris mô?u by? roz?írenej?ie a predpokladajú existenciu „psoriatickej nefropatie“.

Streda, 20.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 3013 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4256 čitateľov)

Voda a prevencia urolithiasy
TIN, IMC

Urolithiaza je be?ný stav, charakterizovaný vysokou incidenciou a vysokou rekurenciou. Dlhodobý zvý?ený príjem vody bol hlavným preventívnym opatrením pre túto chorobu a jej rekurencie.

Pondelok, 18.09. 2006
(Zobraziť celý článok | 3290 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3184 čitateľov)

Asymptomatická bakteriúria: Ktorý mana?ment sa má uplatni? u pacientov s diabetes mellitus?
TIN, IMC

Vä??ina výskumov o asymptomatickej bakteriúrii ASB (ASB = asymptomatic bacteriuria) u pacientov s diabetes mellitus bola realizovaná u ?enských pacientiek, s prevalenciou pribli?ne 7 - 13 %, asi 3 a? 4 krát vy??ou ne? je roz?írenie referované pre nediabetické ?eny.

Piatok, 21.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 1739 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4738 čitateľov)

Hypertenzia je nezávislý rizikový faktor pre kontrastnú nefropatiu po perkutánnej koronárnej intervencii
TIN, IMC

Podávanie rádiografických kontrastných látok je dôle?itou prí?inou akútneho zlyhania obli?iek. Vytvorili sme hypotézu, ?e hypertenzia je nezávislým rizikovým faktorom pre rozvoj kontrastnej nefropatie u pacientov podrobených perkutánnej koronárnej intervencii.

Piatok, 07.07. 2006
(Zobraziť celý článok | 2878 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3694 čitateľov)

Renálny rezisten?ný index v?asne detekuje chronickú tubulointersticiálnu nefropatiu u normotenzných a hypertenzných pacientov
TIN, IMC

?tudovali sme, ?i meranie intrarenálnej vaskulárnej rezistencie Dopplerovou ultrasonografiou je  schopné vy?etrova? renálny interstíciálny kompartment a umo??uje v?asnú detekciu chronickej tubulointersticiálnej nefropatie TIN (TIN = tubulointerstitial nephropathy).

Streda, 29.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 2745 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4854 čitateľov)

Brucelová glomerulonefritída: kazuistika a preh?ad literatúry
TIN, IMC

Autori predkladajú prípad 17 ro?ného pastiera, ktorý bol behom infekcie brucellou diagnostikovaný ako proliferatívna glomerulonefritída a difúzna tubulointersticiálna nefritída. Patogenéza a mechanizmus obli?kového postihnutia behom infekcie brucellou sa diskutuje vo svetovej literatúre.

Utorok, 28.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 5685 bajtov | Hodnotenie: 3)
(9321 čitateľov)

Hyperurikémia ako rizikový faktor kontrastnou látkou indukovanej nefropatie u pacientov s chronickým ochorením obli?iek
TIN, IMC

Hyperurikémia ako rizikový faktor pre kontrastnou látkou indukovanú nefropatiu CIN (CIN = contrast-induced nephropathy) nebola doteraz ?tudovaná. Zámerom predkladanej ?túdie bolo ur?i? vplyv hyperurikémie na rozvoj CIN u pacientov podrobených koronárnej angiografii.

Štvrtok, 23.03. 2006
(Zobraziť celý článok | 3412 bajtov | Hodnotenie: 5)
(5123 čitateľov)

Akútna pyelonefritída v gravidite
TIN, IMC

Pre?etri? výskyt pyelonefritídy a výskyt rizikových faktorov, mikrobiálne patogény a pôrodnícke komplikácie u ?ien s akútnou antepartum pyelonefritídou.

Utorok, 20.12. 2005
(Zobraziť celý článok | 1830 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4251 čitateľov)

Lie?ba symptomatickej infekcie mo?ového traktu v gravidite
TIN, IMC

Infekcie mo?ového traktu, vrátane pyelonephritídy, sú vá?nymi komplikáciami, ktoré mô?u vyústi? do signifikantnej materskej a neonatálnej morbidity a mortality. Existuje ve?ké mno?stvo liekov a ich kombinácií, ktorými je mo?né lie?i? infekcie mo?ového traktu, z ktorých najvä??ia ?as? bola testovaná na netehotných ?enách. Definova? optimálnu antibiotickú lie?bu v gravidite je preto problematické.

Pondelok, 28.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 2903 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3536 čitateľov)

Antibiotiká na lie?bu asymptomatickej bakteriurie v tehotenstve
TIN, IMC

Ke? nie je lie?ená asymptomatická bakteriuria, a? u 30 % matiek dôjde k vzniku akútnej pyeloneritídy . Asymptomatická bakteriuria mô?e zohráva? úlohu pri pred?asnom pôrode , alebo mô?e by? markerom pre nízky socioekonomický status, ktorý je spojený s nízkou pôrodnou hmotnos?ou.

Piatok, 25.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 2652 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3692 čitateľov)

Diferenciální diagnostika hyperurikémie u d?di?ných metabolických onemocn?ní
TIN, IMC Cíl studie: Hyperurikémie je ?astým laboratorním nálezem u d?tí i dosp?lých s ?adou získaných nebo d?di?n? podmín?ných metabolických onemocn?ní. Mezi nej?ast?j?í p?í?iny hyperurikémie pat?í nadprodukce purin? de novo, zvý?ené odbourávání ?i sní?ená recyklace nukleotid? a sní?ená renální exkrece kyseliny mo?ové.
Streda, 16.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 2188 bajtov | Hodnotenie: 5)
(3823 čitateľov)

Diagnostické aspekty familiární juvenilní hyperurikemické nefropatie
TIN, IMC

Východisko. Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie je autozomáln? dominantn? d?di?né onemocn?ní charakteristické hyperurikémií, dnou a progresivním renálním selháním. Auto?i p?edkládají popis onemocn?ní a p?ehled klinických a biochemických p?íznak? u pacient? s familiární juvenilní hyperurikemickou nefropatií v ?eské populaci.

Streda, 09.11. 2005
(Zobraziť celý článok | 2166 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3013 čitateľov)

 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.22 sekúnd