www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
July 20, 2024 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Nefrológia a hypertenziológia - esenciálna a sekundárna artériová hypertenzia: Lie?ebné stratégie

Vyhľadávanie v tejto téme:   
[ Ísť na úvodnú stránku | Vybrať novú tému ]

ERBP odporú?ania pre vy?etrenie darcu a príjemcu obli?ky a periopera?nú starostlivos?
Lie?ebné stratégie Starostlivos? o pacienta s transplantovanou obli?kou vy?aduje ?pecializované vedomosti v tak rôznorodých oblastiach ako je nefrológia, imunológia, farmakológia, endokrinológia, infektológia a kardiológia. V kontexte zvy?ujúcej sa zlo?itosti a exponenciálneho nárastu lekárskej literatúry majú odporú?ania pre klinickú prax za cie? sprostredkova? klinikom a iným poskytovate?om starostlivosti medicínu zalo?enú na dôkazoch a tým zlep?i? výsledky pacienta. Odporú?ania pomáhajú navy?e odkry? medzeru v na?ich vedomostiach a tým nazna?ujú oblasti, kde je potrebný ?al?í výskum.
Štvrtok, 05.02. 2015
(Zobraziť celý článok | 737 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3768 čitateľov)

Antihypertenzíva sú ú?innej?ie ke? sú po?ité ve?er
Lie?ebné stratégie

Pod?a aktuálnej ?túdie Hermida a kolegov, po?itie antihypertenzív pred spaním, ne? ráno, bolo preukázané, ?e je spájané so zvý?eným poklesom (k ponornému modelu) krvného tlaku (KT) vo ve?erných hodinách; s lep?ou kontrolou krvného tlaku a so zní?eným vylu?ovaním proteínov mo?om. No?ná hypertenzia je ?astej?ia u pacientov s chronickým ochorením obli?iek (CKD), ktorí mô?u takto pocíti? vä??í ú?inok ?asu po?itia liekov na hypertenziu.

Nedeľa, 11.12. 2011
(Zobraziť celý článok | 8049 bajtov | Hodnotenie: 5)
(4067 čitateľov)

Prehodnotenie Európskych odporú?aní mana?mentu hypertenzie: Dokument Pracovnej skupiny Európskej hypertenziologickej spolo?nosti
Lie?ebné stratégie
V priebehu dvoch rokov od publikovania (v roku 2007) Odporú?aní o mana?mente artrériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (ESH) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (ESC), výskum a vývoj v oblasti hypertenzie aktívne napredoval. Publikované boli výsledky nových dôle?itých klinických ?túdií (vrátane nieko?kých ve?kých randomizovaných ?túdií s antihypertenzívnou lie?bou).
Pondelok, 30.05. 2011
(Zobraziť celý článok | 1487 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4761 čitateľov)

Porovnanie renálnych a vaskulárnych protektívnych ú?inkov temisartanu a amlodipínu u hypertenzných pacientov s CKD s ?ahkou renálnou insuficienciou
Lie?ebné stratégie

V predkladanej ?túdii bolo realizované porovnanie renálnych a vaskulárnych protektívnych ú?inkov telmisartanu a amlodipínu u nelie?ených hypertenzných pacientov s chronickou obli?kovou chorobou CKD (CKD = chronic kidney disease) s ?ahkou obli?kovou nedostato?nos?ou.

Piatok, 11.09. 2009
(Zobraziť celý článok | 2015 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3372 čitateľov)

Nefroprotektivita a klinický potenciál statínov u dialyzovaných pacientov
Lie?ebné stratégie

Kombinácia zvý?enej kardiovaskulárnej mortality a vaskulárnych komplikácií, spôsobených dyslipidémiou u chronickej obli?kovej choroby CKD (CKD = chronic kidney disease) je ve?mi ?astá.

Piatok, 12.06. 2009
(Zobraziť celý článok | 1345 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3439 čitateľov)

Aliskirén - asociácia s akútnym renálnym zlyhaním s hyperkaliémiou
Lie?ebné stratégie

Podávame správu o prvom prípade akútneho renálneho zlyhania s hyperkaliémiou, v súvislosti s podávaním priameho blokátora renínu, aliskirénu. Za ú?elom optimalizácie kontroly tlaku krvi 76- ro?nej hypertenznej pacientky bol zmenený antagonista receptora pre angiotenzín II irbesartan na blokátor renínu aliskirén.

Pondelok, 08.06. 2009
(Zobraziť celý článok | 1174 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4137 čitateľov)

Bisfosfonáty a nefrotoxicita
Lie?ebné stratégie

Bisfosfonáty sú cenným liekom pre lie?bu postmenopauzálnej osteoporózy PMO (PMO = post-menopausal osteoporosis), hyperkalcémie u malignít a osteolytických metastáz. Orálne bisfosfonáty sa pou?ívajú hlavne na lie?bu PMO a nie sú asociované s ve?kou nefrotoxicitou. Naproti tomu nefrotoxicita je signifikantným potenciálne limitujúcim faktorom pre pou?itie intravenóznych bisfosfonátov. 

Streda, 14.01. 2009
(Zobraziť celý článok | 2369 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3955 čitateľov)

Renálne ú?inky telmisartanu, ramiprilu alebo oboch, pri pacientoch so srdcovou alebo s ESRD
Lie?ebné stratégie

Blokátory angiotenzínového receptora ARBs (ARBs = angiotensin receptor blockers) a inhibítory agiotenzín- konvertujúceho enzýmu ACE (ACE = angiotensin-converting enzyme) sú známe tým, ?e redukujú proteinúriu. Ich kombinácia by mohla by? viac ú?inná ne? samostatne hociktorý z nich, ale dlhodobý údaj pre porovnanie zmien nie sú k dispozícii.

Piatok, 19.12. 2008
(Zobraziť celý článok | 2230 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3116 čitateľov)

Aliskirén a losartan u pacientov s 2. typom diabetu
Lie?ebné stratégie

U pacientov s diabetes mellitus 2. typu angiotenzínové receptorové blokátory zlep?ili obli?kové výsledky. Pri pokuse o ?al?ie potla?enie proteinúrie a dosiahnutie ?al?ích výsledkov boli pou?ité inhibítory angiotenzín- konvertujúcich enzýmov ACEIs (ACEIs = angiotensin- converting enzyme inhibitors) v kombinácii s blokátormi angiotenzínových receptorov ARBs (ARBs = angiotensin receptor blokers).

Pondelok, 15.12. 2008
(Zobraziť celý článok | 2310 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3699 čitateľov)

Rimonabant ako potencionálne nová lie?ba obezity vo vz?ahu ku glomerulopatii
Lie?ebné stratégie

Obezita a nadváha sú rizikovými faktormi pre renálne choroby od glomerulomegálie, vrátane fokálnej a segmentálnej glomerulosklerózy, a? po diabetickú nefropatiu, po karcinóm obli?ky a nefrolitiázu.

Pondelok, 19.05. 2008
(Zobraziť celý článok | 1823 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4176 čitateľov)

Redukcia proteinúrie pomocou rosiglitazónu u nediabetickej obli?kovej choroby
Lie?ebné stratégie

Cie?om práce bolo vy?etri? vplyv tiazolidinedionu na proteinúriu u pacientov s nediabetickou obli?kovou chorobou.

Piatok, 04.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 2663 bajtov | Hodnotenie: 2)
(3036 čitateľov)

Betablokátory zlep?ujú výsledky pacientov s obli?kovou chorobou, ktorí absolvujú nekardiochirurgický výkon na cievach
Lie?ebné stratégie

O betablokátoroch je známe, ?e zlep?ujú poopera?né výsledky po vä??ích cievnych chirurgických zákrokoch. ?tudovali sme ú?inky betablokátorov u 2126 pacientov s cievnym výkonom, s chorobou obli?iek a bez choroby obli?iek, sledovaných 14 rokov.

Streda, 02.04. 2008
(Zobraziť celý článok | 2190 bajtov | Hodnotenie: 0)
(3365 čitateľov)

Nesteroidné antireumatiká a obli?ky.
Lie?ebné stratégie

Nesteroidné antireumatiká NSAIDs (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs) a selektívne inhibítory COX-2 (koxyby) sa te?ili v?eobecnému pou?ívaniu v klinickej praxi, pri?om viedli ku zna?nej frekvencii ne?iadúcich renálnych efektov.

Piatok, 08.02. 2008
(Zobraziť celý článok | 1404 bajtov | Hodnotenie: 0)
(6228 čitateľov)

Lie?ba rituximabom idiopatickej membranóznej nefropatie
Lie?ebné stratégie

Idiopatická membranózna nefropatia je obvyklou prí?inou nefrotického syndrómu. Rituximab je monoklonálna protilátka, ktorá sa via?e ku antigénu CD20 na B- bunkách, a tým dochádza k ich zni?eniu.

Streda, 23.01. 2008
(Zobraziť celý článok | 1931 bajtov | Hodnotenie: 3)
(3176 čitateľov)

Odporu?ania o mana?mente artériovej hypertenzie Európskej hypertenziologickej spolo?nosti EHS, Európskej kardiologickej spolo?nosti EKS. 15. - 19. jún 2007 Miláno, Taliansko
Lie?ebné stratégie
Ka?doro?né európske stretnutie (meeting) o hypertenzii, tohto roku u? sedemnáste, sa konalo tak, ako doteraz, preva?ne v Miláne, v zakladajúcom meste podujatia. O?akávalo sa so zvý?eným záujmom, preto?e v rámci jeho bohatého, pestrého a hodnotného programu, ktorý bude iste predmetom informácie na stránkach ná?ho ?asopisu, sa po prvý­krát ú?astníci stretnutia oboznámili s novými Odporú?aniami o mana?mente artériovej hypertenzie (AH) Európskej hypertenziologickej spolo?nosti (EHS) a Európskej kardiologickej spolo?nosti (EKS) (?alej len Odporú?ania). Odporú?ania vypracovali pod vedením Giusseppe Manciu (Taliansko) a Guy De Backera (Belgicko) poprední odborníci EHS.
Streda, 05.09. 2007
(Zobraziť celý článok | 3099 bajtov | Hodnotenie: 0)
(6571 čitateľov)

51 článkov (4 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.15 sekúnd