www.nefrologia.sk -> Aktuality v nefrológii a hypertenziológii ! ISSN 1336-7498      RSS, Atom
 Rozšírené  
vyhľadávanie  
Hľadať: 
DomovNa stiahnutieFórumZaslať abstraktReklamaAutori
October 24, 2020 
 Nefrológia
· Chronická renálna insuficiencia
· CKD a KV komplikácie
· Diabetická nefropatia
· Hemodialýza a CAPD
· Hypertenzia a obličky
· Hypertenzia v gravidite
· Liečebné stratégie
· Renálne sydrómy
· TIN, IMC
· Transplantácia obličiek
· Diéty
· Zdravotnícke reformy
· Pracoviská
· Kongresy
· Slovenská nefrologická spoločnosť
· Pre pacientov

 Zaujímavé www stránky
· Atlas renálnej patológie
· Nefrológia
· Hypertenziológia
· Ostatné

 Ostatné
· Úvodná stránka
· Ankety (v?etky)
· Bleskovky
· Fórum
· Hry
· Inzercia
· Mapa stránky
· Na stiahnutie
· Naj?ítanej?ie ?lánky
· Odoberanie noviniek
· Témy (v?etky)
· Vyh?adávanie

 Partneri
Naši partneri:
www.medialyz.eu
www.rossi.sk
www.rastieme.sk
www.dobrymed.sk

Vitajte na slovenskej stránke www.nefrológia.sk!

Nefrológia a hypertenziológia - aktuality zo slovenských a zahraničných zdrojov,
určené pre odbornú medicínsku verejnosť, na webe po prvýkrát v slovenskom jazyku. Našu stránku odporúča Kancelária WHO v SR a je registrovaná ako periodikum medzinárodného systému ISSN 1336-7498.

Na stránke nájdete aj informácie Slovenskej nefrologickej spoločnosti.
Zriaďujeme rubriku Pracoviská, kde môžete zverejniť kontaktné údaje vášho pracoviska, ktoré zasielajte na adresu nefrologia@nefrologia.sk.
Na aktuálnu tému

42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti - 2020

V dňoch 21. - 23. októbra 2020 sa uskutoční 42. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou v Žiline v hoteli Holiday Innl.
Zobraziť celý článokBleskovky

Bleskovky | Archív bleskoviek |
.: 24. 09. 2009 - Nefrokongres Nitra - 2009 viac...
.: 23. 05. 2009 - Vo?né pracovné miesto : H?adáme lekára.. viac...
.: 21. 01. 2009 - Hypertenziologický kongres 2009 viac...
.: 19. 01. 2008 - Hypertenziologický kongres - Arteriova hypertenzia - 2008 - ?ilina viac...
.: 08. 05. 2007 - XXIV. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2007 viac...
.: 08. 05. 2006 - XIII. Konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi 2006 viac...
.: 26. 02. 2006 - 1.-3.6. 2006 XVI. Diabetologické dni v Bratislave. viac...
Nové súbory | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.1.2016 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.9.2015 | Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.8.2015 |

Stredoeurópsky míting Európskej urologickej spolo?nosti - Bratislava - 2010
Kongresy V d?och 22. - 23. októbra 2010 sa uskuto?ní Stredoeurópsky míting Európskej urologickej spolo?nosti v Bratislave.
Nedeľa, 27.06. 2010
(Zobraziť celý článok | 223 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1496 čitateľov)

Nefrologický kongres - Banská Bystrica - 2010
Kongresy V d?och 20. - 22. októbra 2010 sa uskuto?ní Medzinárodné nefrologické sympózium Slovenskej nefrologickej spolo?nosti v Hoteli Lux v Banskej Bystrici.
Streda, 26.05. 2010
(Zobraziť celý článok | 255 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2492 čitateľov)

5. tatranské kardiologické dni - Nové horizonty z klinických ?túdií ONTARGET a RE-LY
Hypertenzia a obli?ky

Nové klinické ?túdie priná?ajú nielen v kardiológii zmenu v poh?adoch na lie?bu rozli?ných ochorení, pokia? ich závery predstavujú z h?adisku prístupu ?i diagnostiky istý prelom. Nové lieky, resp. u? pou?ívané preparáty v novej indikácii, mô?u znamena? pre pacientov novú nádej na zlep?enie prognózy. Sympózium spolo?nosti Boehringer Ingelheim Pharma za predsedníctva prof. MUDr. R. Hatalu, CSc. poodhalilo nové horizonty ?túdií ONTARGET a RE-LY.

Pondelok, 26.04. 2010
(Zobraziť celý článok | 24936 bajtov | Hodnotenie: 0)
(4762 čitateľov)

25. kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti - ?ilina - 2010
Kongresy V d?och 22. - 24. apríl 2010 sa bude kona? kongres Slovenskej hypertenziologickej spolo?nosti v ?iline. Aktuálne uvádzame kompletný program kongresu.
Štvrtok, 15.04. 2010
(Zobraziť celý článok | 258 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1897 čitateľov)

XXVII. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi - Mariánske Lázne - 2010
Kongresy V d?och 7. - 9. októbra 2010 sa uskuto?ní XXVII. konference ?eské spole?nosti pro hypertenzi v Mariánských Lázní.
Piatok, 09.04. 2010
(Zobraziť celý článok | 203 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1473 čitateľov)

XX. Diabetologické dni s medzinárodnou ú?as?ou - Martin - 2010
Kongresy V d?och 16. - 18. júna 2010 sa uskuto?ní XX. Diabetologické dni s medzinárodnou ú?as?ou v Martine.
Streda, 07.04. 2010
(Zobraziť celý článok | 182 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1415 čitateľov)

17. Výro?ná konferencia urologickej spolo?nosti - Ko?ice - 2010
Kongresy V d?och 16. - 18. júna 2010 sa uskuto?ní 17. výro?ná konferencia urologickej spolo?nosti SLS a konferencia sestier pracujúcich v urológii pri SLS v Ko?iciach.
Pondelok, 05.04. 2010
(Zobraziť celý článok | 258 bajtov | Hodnotenie: 5)
(1446 čitateľov)

Kategorizácia liekov a lie?iv platná od 1.4.2010
Zdravotnícke reformy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ?. OPL0110-26959/2009-OL z 24. februára 2010, ktorým sa vydáva Zoznam lie?iv a liekov plne uhrádzaných alebo ?iasto?ne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia po jeho prerokovaní v stálej pracovnej komisii LRV pre finan?né právo 24. 2. 2010. Predmetné opatrenie nadobudne ú?innos? 1. 4. 2010
Pondelok, 29.03. 2010
(Zobraziť celý článok | 427 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2213 čitateľov)

6. seminár Transplantácia obli?iek - multidisciplinárny problém
Kongresy D?a 9. apríla 2010 sa uskuto?ní 6.seminár TRANSPLANTÁCIA OBLI?IEK - multidisciplinárny problém v Martine.
Sobota, 13.03. 2010
(Zobraziť celý článok | 226 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1401 čitateľov)

VIII. symposium arteriální hypertenze: sou?asné klinické trendy
Kongresy VIII. symposium arteriální hypertenze: sou?asné klinické trendy sa uskuto?ní v Novom?stská radnice, Karlovo nám?stí 23, Praha 2 v d?och 7. apríla 2010.
Streda, 10.03. 2010
(Zobraziť celý článok | 255 bajtov | Hodnotenie: 0)
(1449 čitateľov)

Aká je úloha renínových inhibítorov u chronickej obli?kovej choroby?
CKD a KV komplikácie

Autori hodnotia dôkazy podporujúce u?ívanie renínových inhibítorov, ktorých pou?ítie je limitované mo?nou progresiou CKD, av?ak zni?ujú kardiovaskulárne riziko u pacientov s CKD. (CKD = chronic kidney disease).

Piatok, 26.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1746 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2352 čitateľov)

Obezita a hypertenzné choroby v gravidite
Hypertenzia v gravidite

Nadváha a obezita sú významne asociované s vývojom hypertenznej choroby v gravidite. Av?ak mechanizmus tohto vz?ahu nie je jasný. Obezita je asociovaná s inzulínovou rezistenciou, s endotelovou dysfunkciou, dyslipidémiou, upreguláciou zápalu, alteráciou imunitných reakcií a protrombotickými zmenami.

Streda, 24.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1296 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2719 čitateľov)

Lupus a gravidita
Hypertenzia v gravidite

Tento preh?ad je zameraný na stav v súvislosti s plánovanou graviditou u ?ien so systémovým lupusom, a to najmä na komponenty maternálne, placentárne a fetálne.. Exacerbácia stabilného ochorenia v ?ase koncepcie býva zriedkavá.

Pondelok, 22.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1351 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2504 čitateľov)

Prevencia a lie?ba sekundárneho hyperparatyreoidizmu u nedialyzovaných pacientov s 3-5 stup?om chronickej obli?kovej choroby.
CKD a KV komplikácie

Deficit vitamínu D a deficit aktivácie receptora pre D vitamín VDR (VDR = vitamín D receptor) nepriaznivo pôsobia na kardiovaskulárne zdravie u v?eobecného obyvate?stva a ?udí s ve?kým rizikom kardiovaskulárnej choroby, ako aj u pacientov s CKD so sekundárnym hyperparatyreoidizmom (CKD = chronic kidney disease).

Štvrtok, 18.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1481 bajtov | Hodnotenie: 4)
(3012 čitateľov)

Mediátory po?kodenia cie?ových orgánov pri hypertenzii: zacielené na obezitu
Hypertenzia a obli?ky

Artériová hypertenzia predstavuje významnú kardiovaskulárnu epidémiu na svete. V roku 2025 a? 50 % dospelých obyvate?ov západných krajín sa bude  riadi? pod?a ?tandardných definícií hypertenzie, a tak je potrebné  rozvinú? postupy nefarmakologické a farmakologické. Hypertenzia je tie? zlo?kou mnohých iných komorbidít.

Utorok, 16.02. 2010
(Zobraziť celý článok | 1751 bajtov | Hodnotenie: 0)
(2472 čitateľov)

678 článkov (46 stránok, 15 článkov na stránku)
[ 4 | 5 | 6 ]
Prejsť na:
 InzerciaNefrologia.sk

Odborný garant: MUDr. Eva Kolesárová
Technická podpora: ?tefan Kolesár
Tento server dodr?uje právne predpisy o ochrane osobných údajov.
Nefrologia © 2005-2006 design by stevko. Webová stránka je ur?ená len pre lekárov, farmaceutov, ?tudentov medicíny a farmakológie a odborných pracovníkov v oblasti. Informácie na týchto stránkach boli svedomito a zodpovedne zostavené. Napriek tomu nepreberáme ?iadnu zodpovednos? za správnos? resp. úplnos? údajov. MUDr. Eva Kolesárová a iní na príprave stránky sa podie?ajúci partneri nezodpovedajú za ?kody vzniknuté na základe týchto informácií. Ka?dé vyu?itie informácií je na vlastné riziko u?ívate?a. Za obsah ponúk tretích strán, na ktoré sa odkazuje (hyperlinky), sú zodpovední len autori týchto stránok. Medicínske informácie na na?ich stránkach, nechcú a nesmú v ?iadnom prípade nahradi? lekárske poradenstvo, diagnózu a o?etrenie.
ISSN 1336-7498
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.16 sekúnd